Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

PHOSTEK SACHETS

Χρήση του βιοκτόνου PHOSTEK SACHETS

PHOSTEK SACHETS

Aluminium phosphide 57%

Δισκία (GE) / Βοηθητικές ουσίες: 32%


Πεδία εφαρμογής / Eγκρίσεις σκευάσματος

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε τις εγκρισεις του σκευάσματος σύμφωνα με το Υπουργειο αγροτικής ανάπτυξης, δραστικές ουσίες, δόσεις σκευάσματος και τρόπο εφαρμογής του PHOSTEK SACHETS εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων και ακάρεων (στα κινούμενα στάδιά τους) των αποθηκευμένων προϊόντων.
Τρόπος Εφαρμογής: Ο υποκαπνισμός να εφαρμόζεται από προσωπικό πλήρως εκπαιδευμένο για τη χρήση σκευασμάτων φωσφίνης, υπό την ευθύνη γεωπόνου ή χημικού ή χημικού μηχανικού.
Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται σε αεροστεγείς χώρους (αποθήκες, σιλό, κλπ.) και υπό κάλυψη με "ταρπολίνες" (αεροστεγή πλαστικά φύλλα) και πάντα μακριά από κατοικήσιμα μέρη που συνορεύουν με χώρους που μένουν άνθρωποι ή ζώα, ακόμη και αν αυτοί χωρίζονται από τοίχους από μπετόν. Ο υποκαπνισμός, όσο μικρός και να είναι σε έκταση, δεν πρέπει να γίνεται μόνο από ένα άτομο.
1.Φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, ανοίξτε το δοχείο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
2.Τοποθετήστε τις ταμπλέτες ομοιόμορφα μεταξύ των σάκων ή των συσκευασιών ή σε όλη την επιφάνεια της αποθήκης ή στον ειδικό αυτόματο διανομέα.
3.Μην το τοποθετείτε σε χύμα τρόφιμα/ζωοτροφές όπου το δισκίο θα έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν.
4.Οι εργασίες τοποθέτησης των καπνογόνων θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
5.Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή γίνεται αντιληπτή οσμή ασετυλίνης ή σκόρδου διακόψατε την εφαρμογή, απομακρυνθείτε από το χώρο εφαρμογής και επαναλάβατε την εργασία από την αρχή μετά 3 ημέρες και μετά από καλό αερισμό.
6.Ο χώρος σφραγίζεται.
7.Ο υπεύθυνος πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης εισόδου στη ζώνη ασφαλείας και τον σαφή καθορισμό της (τοποθέτηση πινακίδων, κορδέλας και άλλων κατάλληλων εμποδίων).
8.Τηρείται υποχρεωτικά ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων γύρω από τον χώρο εφαρμογής, στην οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Εξαιρείται το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο:
α)Λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας (βλέπε σημείο 11)
β)Πιστοποιεί με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση των φωσφινών στη ζώνη ασφαλείας δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
γ)Η είσοδος και παραμονή άλλων ανθρώπων σε χώρους που γειτνιάζουν με το χώρο εφαρμογής, επιτρέπεται μόνο εκτός της καθορισμένης ζώνης ασφαλείας, ενώ θα πρέπει να πιστοποιείται με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση της φωσφίνης δεν υπερβαίνει τα 0,01
ppm.
9.Μόλις ολοκληρωθεί ο υποκαπνισμός με τη χρονική διάρκεια που ορίζεται στο φάσμα δράσης, ακολουθεί αερισμός για 48 ώρες.
10.Ο υπεύθυνος μεριμνά για την απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων σακιδίων από το χώρο εφαρμογής λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
Σε περίπτωση αγοραπωλησίας της ποσότητας στην οποία έχει γίνει η εφαρμογή, εκείνοι που εφαρμόζουν το υποκαπνιστικό πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ιδιοκτήτες του εμπορεύματος γνωρίζουν την ανάγκη ανάκτησης των σακιδίων και την ασφαλή απόρριψή τους.
11.Επιπροσθέτως των 48 ωρών αερισμού, ακολουθεί ένα διάστημα αναμονής μέχρι την κατανάλωση του προϊόντος (όπως καθορίζεται στο σημείο 13 της παρούσας έγκρισης).
-Απαγορεύεται η χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που γειτνιάζει με χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν.
Η χρησιμοποίηση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο:
i.από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο.
ii.από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο.
iii.από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο, χημικό ή χημικό μηχανικό για την υπεύθυνη εκτέλεση.
Η πώληση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός θα συνυπογράφουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους.
Πλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση διενέργεια υποκαπνισμού "εν πλω" και μεταφοράς φορτίου εκτός της ελληνικής επικράτειας (εξαγωγή σε τρίτες χώρες, ενδοκοινοτική διακίνηση, διέλευση από διεθνή ύδατα κλπ.) θα πρέπει:
α)να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς περί μεταφορών επικίνδυνων φορτίων,
β)να εξετάζεται εκ των προτέρων από τον μεταφορέα η νομοθεσία της χώρας προορισμού και να τηρούνται επιπρόσθετα και οι εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες,
γ)να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία.
Ο αερισμός του φορτίου θα διενεργείται από τον παραλήπτη, με ευθύνη αυτού.
Πριν τη διενέργεια της απεντόμωσης "εν πλω", ο αποστολέας θα προσκομίζει στην ΔΑΟΚ της περιοχής του υπεύθυνη δήλωση από τον παραλήπτη του φορτίου, με την οποία θα πιστοποιείται ότι γνωρίζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες αερισμού του υποκαπνισθέντος προϊόντος και θα διενεργήσει τον αερισμό με ευθύνη του όταν παραλάβει το προϊόν.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του βιοκτόνου

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Σακίδια εντός ατσάλινου δοχείου με καπάκι και σιδερένιο δακτύλιο επανασφράγισης.
50 αεροστεγείς φάκελοι αλουμινίου μέσα σε ατσάλινo δοχείο.
Ο κάθε φάκελος περιέχει 10 μεμονωμένα σακίδια Tyvek (340 gr σκευάσματος/ φάκελο
αλουμινίου) διαπερατά από την υγρασία (34 gr σκευάσματος/σακίδιο).
Δοχείο ατσάλινο φάκελος αλουμινίου, σακίδια tyvek.
2.Σακίδια εντός ατσάλινου δοχείου με καπάκι και σιδερένιο δακτύλιο επανασφράγισης.
30 αεροστεγείς φάκελοι αλουμινίου μέσα σε κάθε ατσάλινo δοχείο.
Ο κάθε φάκελος περιέχει 2 αλυσίδες των 10 σακιδίων Tyvek (συνδεδεμένα), (680 gr σκευάσματος/ φάκελο αλουμινίου) διαπερατά από την υγρασία (34 gr σκευάσματος/ σακίδιο). Δοχείο ατσάλινο φάκελος αλουμινίου, σακίδια tyvek.
3.Σακίδια εντός ατσάλινου βαρελιού με καπάκι και σιδερένιο δακτύλιο επανασφράγισης.
12 αεροστεγείς φάκελοι αλουμινίου μέσα σε κάθε ατσάλινo δοχείο.
Ο κάθε φάκελος περιέχει 50 συνδεδεμένα σακίδια Tyvek (κουβέρτα) (1700 gr σκευάσματος /φάκελο αλουμινίου) διαπερατά από την υγρασία (34 gr σκευάσματος/σακίδιο).
Δοχείο ατσάλινο φάκελος αλουμινίου, σακίδια tyvek.
4.Σακίδια εντός ατσάλινου βαρελιού με καπάκι και σιδερένιο δακτύλιο επανασφράγισης.
6 αεροστεγείς φάκελοι αλουμινίου μέσα σε κάθε ατσάλινo δοχείο.
Ο κάθε φάκελος περιέχει 100 συνδεδεμένα σακίδια Tyvek (κουβέρτα) (3400 gr σκευάσματος /φάκελο αλουμινίου). Διαπερατά από την υγρασία (34 gr σκευάσματος/σακίδιο). Δοχείο ατσάλινο φάκελος αλουμινίου, σακίδια tyvek.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 30/11/2027
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: ghS02+GHS06+GHS09
Ζαρακοβίτης Χρήστος
Αιτωλίας 2
16341
Αθήνα
TEL: 0030210 9920182
e-mail: christos.za@agroza.gr

Επιστροφή στην αναζήτηση