Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

DURSBAN 750 WG

Χρήση του εντομοκτόνου DURSBAN 750 WG

DURSBAN 750 WG

Chlorpyrifos 75%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 22.68%


Το σκευασμα εχει αποσυρθεί

Δείτε αν κυκλοφορούν άλλα σκευάσματα με τη δραστική ουσία Chlorpyrifos ,
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων. Το chlorpyrifos ανήκει στην ομάδα των οργανοφωσφωρικών και δρα αναστέλλοντας τη δράση της ακετυλ-χολινεστεράσης (acetyl-cholinesterase).
Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμογές με ψεκασμούς καλύψεως φυλλώματος.
1.Για τις καλλιέργειες Αγκινάρα, Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Τομάτες, Μελιτζάνες, Πιπεριές, Πυρηνόκαρπα οι προτεινόμενες εφαρμογές, να μη γίνονται κατά τη διάρκεια της άνθησης.
2.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του σπαραγγιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια του σπαραγγιού ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του
Διαχείριση ανθεκτικότητας
Το δ.σ. Θα είναι αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται στα πλαίσια προγραμμάτων με άλλα
εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Ως γενική αρχή η αποκλειστική ή συνεχόμενη χρήση του ίδιου δ.σ. Ή δ.σ. Με όμοιο τρόπο
δράσης σε συνεχόμενες γενεές εντόμων πρέπει να αποφεύγεται. Το Chlorpyrifos μπορεί να
χρησιμοποιείται εφ’ όσον εναλλάσσεται με άλλα εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Περιορίστε τον αριθμό των εφαρμογών του chlorpyrifos στις 1-2 ανά καλλιεργητική περίοδο.
Μη μειώνετε τις δόσεις όπως προτείνονται στην ετικέτα του προϊόντος όταν εφαρμόζεται μόνο
του ή σε μίγματα βυτίου.
Ακολουθήστε όσο είναι δυνατό εναλλακτικές μεθόδους (π.χ. Καλλιεργητικές ή βιολογικές) στα
πλαίσια προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης (IPM).
Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα: Η χρήση του είναι συμβατή με προγράμματα
Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Καλλιεργειών.
Διαπίστωση του προβλήματος-εφαρμογή των σκευασμάτων: η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνεται παρουσία Γεωπόνου, ο οποίος θα επιβεβαιώνει την προσβολή από το Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), θα επιβλέπει την κοπή και κάψιμο των φοινοκόδενδρων και θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των σκευασμάτων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.
Γνωστοποίηση ενεργειών στην Υπηρεσία: οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στις οποίες έγινε εφαρμογή εντομοκτόνου σκευάσματος σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και οι αρμόδιοι Γεωπόνοι των Δήμων ή Κοινοτήτων (σε περίπτωση που η εφαρμογή έγινε σε κοινόχρηστους χώρους), υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την εφαρμογή τους να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
-Το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε.
-Η ποσότητα που απαιτήθηκε.
-Ο αριθμός των δένδρων ή των κομμένων δένδρων που ψεκάστηκαν.
-Έκθεση βεβαίωσης του γεωπόνου που επιβεβαίωσε το πρόβλημα και επέβλεψε τη διαδικασία.
Περιορισμοί – Απαγορεύσεις - Προφυλάξεις:
Ισχύουν οι αναγραφόμενοι περιορισμοί - απαγορεύσεις – προφυλάξεις της έγκρισης κυκλοφορίας κάθε σκευάσματος όπως ισχύει σήμερα, που αναγράφονται στην ετικέτα του.
Πλέον των ανωτέρω, να εφαρμοστούν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
Α)Να τηρηθεί ζώνη ασφαλείας είκοσι (20) μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για όλες τις δραστικές ουσίες πλην της azadirachtin.
Β)Πριν από την εφαρμογή σε κοινόχρηστους χώρους, οι Δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους περιοίκους για την επικείμενη εφαρμογή.
Γ)Τόσο οι Δήμοι όσο και οι ιδιώτες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.
Δ)Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή.
Ε)Σε κοινόχρηστους χώρους να μην εισέρχονται άτομα και κατοικίδια ζώα μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
ΣΤ)Για την επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον υπεύθυνο Γεωπόνο οι ιδιαιτερότητες του χώρου που θα γίνει η εφαρμογή (π.χ. γειτνίαση με πάρκα, πλατείες, οικείες κλπ) καθώς και η τυχόν έντονη δυσάρεστη οσμή ορισμένων σκευασμάτων.
Ζ)Η εφαρμογή των σκευασμάτων σε κοινόχρηστους χώρους θα πραγματοποιείται με ευθύνη των κατά τόπους Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ σε ιδιωτικούς χώρους με ευθύνη των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου Γεωπόνου που επιβλέπει τη διαδικασία.
Γενικές υποχρεώσεις: Οι Δήμοι, οι Κοινότητες και οι ιδιώτες που θα εφαρμόσουν σκευάσματα για τον έλεγχο του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του εντομοκτόνου

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Παλιές δραστικές ουσίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
Λήξη έγκρισης: 16/02/2020
ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ
Παρασκευάζεται από την:
Dow Agrosciences LLC (Indianapolis)
9330 Zionsville rd.
IN 46268 - 1054
Indianapolis
USA
TEL: (317) 3374846
e-mail: atborucki@dow.com

Επιστροφή στην αναζήτηση