Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

PENDIGAN 33 EC

Χρήση του ζιζανιοκτόνου PENDIGAN 33 EC

PENDIGAN 33 EC

Pendimethaline 33%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 66.64%


Το σκευασμα εχει αποσυρθεί

Δείτε αν κυκλοφορούν άλλα σκευάσματα με τη δραστική ουσία Pendimethaline ,
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων και ζιζανίων κατά το φύτρωμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλιζιακό καπνού. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου. Δρα δι΄ επαφής και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μασχαλιαίων οφθαλμών-φυλλίζια, που ακολουθεί το κορυφολόγημα των αμερικανικών καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια.
Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσπαρτικά με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά
επιφανειακά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Στην επιφανειακή εφαρμογή αν δεν βρέξει μέσα σε 5-6
ημέρες χρειάζεται πότισμα.
Επίσης εφαρμόζεται ως αντιφυλλιαζιακό καπνού ψεκάζοντας τα κορυφολογημένα καπνόφυτα.
Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3–4
ατμόσφαιρες (45-60 PSI).
-∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων που προέρχονται από αµπελώνες στους οποίους
έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PENDIGAN 33 EC.
Α.Η δράση του PENDIGAN 33 EC στις επιφανειακές εφαρµογές επηρεάζεται σηµαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισµα 24-48 ώρες µετά την εφαρµογή
για την ενσωµάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.
Β.Στο βαµβάκι µετά την προσπαρτική εφαρµογή µε ενσωµάτωση συνιστάται να ακολουθήσει
εφαρµογή µετασπαρτικά, προφυτρωτικά της καλλιέργειας µε ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει την
δραστική ουσία fluometuron στη δόση 250 κ.εκ./στρέµµα (σκεύασµα 50% περιεκτικότητας σε
δρων συστατικό) ή 125 γρ. δραστική ουσία/στρέµµα για την καλύτερη αντιµετώπιση του
5
στύφνου (Solanum nigrum).
Γ.Οι µικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαµηλής περιεκτικότητας σε οργανική
ουσία και µικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι µεγαλύτερες σε µέσης σύστασης ή βαριά εδάφη
– µέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και µεγαλύτερη πίεση προσβολής.
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιηθούν οι µέγιστες δόσεις, και ανάλογα µε τη
σύσταση/γονιµότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση
ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαµηλών
θερµοκρασιών.
∆.Το PENDIGAN 33 EC καταπολεµά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό
στάδιο (φύτρωµα-κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωµένα ζιζάνια θα πρέπει
προηγουµένως να καταστραφούν µε σκάλισµα ή βοτάνισµα ή µε κατάλληλο µεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο.
Ε.Προτεινόµενα είδη καλλωπιστικών φυτών: Τούγια (Thuja occidentalis), είδη Prunus sp.,
Κουπρεσοκύπαρις (Cypressocyparis leylandii), Βιβούρνο (Viburnum sp.), Κράταιγος
(Crataegus sp.), Ήµερο πουρνάρι (Ilex sp.), Πασχαλιά (Syringa vulgaris), Μανόλια (Magnolia
grandiflora), ∆ρυς (Quercus sp.), Φοίνικας (Phoenix sp.), Πεύκο (Pinus sp.), Λεύκα (Populus
alba), Πλάτανος (Platanus occidentalis), Ιτιά κλαίουσα (Salix babylonica), Καρυδιά (Juglans
nigra), Ροδόδεντρο (Rhododendron sp.), Πυξός (Buxus sp.), Καµέλια (Camelia japonica),
Γαρδένια (Gardenia jasminoides), Κυδωνίαστρο (Cotoneaster sp.), Κυπαρίσσι (Cupressus
sempervirens), Ευώνυµο (Euonymus japonicus), Πυράκανθα (Pyracantha coccinea), Φορσύθια
(Forsythia intermedia), Ιβίσκος (Hibiscus syriacus), Άρκευθος (Juniperus sp.), Λεβάντα
(Lavandula angustifolia), Αγγελική (Pittosporum tobira), Μυρτιά (Myrtus communis),
Πικροδάφνη (Nerium oleander), Χαµαίροπας (Chamaerops sp.), Φωτίνια (Photinia
sp.),Λιγούστρο (Ligustrum sp.), ∆άφνη Απόλλωνος (Laurus nobilis), Γιούκα (Yucca sp.),
Κισσός (Hedera helix), Πελαργόνιο (Pelargonium sp.), Γιασεµί (Jasminum sp.), Μυόπορο
(Myoporum parviflorum), Σπαράγγι (Asparagus officinalis), Φρέζια (Freesia sp.), Λίλιουµ
(Lilium sp.), Παιώνια (Paeonia sp.), Γλυτσίνα (Wisteria sp.), Ammophila sp.
ΣΤ. Το PENDIGAN 33 EC είναι ασφαλές κατά την εφαρµογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη
καλλωπιστικών (φυτά, θάµνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητά του σε
όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύµητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, µπορεί να
προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον
τρόπο εφαρµογής του ζιζανιοκτόνου. Εποµένως, συστήνεται, πριν τη γενικευµένη χρήση του, η
δοκιµή σε ένα µικρό αριθµό φυτών και η εξέτασή τους 1-2 µήνες µετά για πιθανή
φυτοτοξικότητα.
Ζ. Μην κάνετε καθολικούς ψεκασµούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς µεταφύτευση. Μην εφαρµόζετε το PENDIGAN 33 EC σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εµβολιαστεί ή είναι σε έντονη βλαστητική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία.
Μην εφαρµόζετε το PENDIGAN 33 EC σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη
βλαστητική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω
στο φύλλωµα, τους οφθαλµούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να µην έχει σκασίµατα ή
ρωγµές που ενδεχόµενα θα επιτρέψουν την επαφή του PENDIGAN 33 EC µε το ριζικό
σύστηµα των καλλωπιστικών φυτών. Όταν το ριζικό σύστηµα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε
την εφαρµογή του PENDIGAN 33 EC πριν τον εµβολιασµό ή την άνθιση των φυτών.
Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, µην τα
φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρµοστεί PENDIGAN 33 EC κατά την προηγούµενη
καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που µεταφυτεύονται γυµνόρριζα, µην εφαρµόζετε το
PENDIGAN 33 EC πριν περάσουν 2-4 εβδοµάδες από τη µεταφύτευση στην οριστική τους
θέση.
Η.Μην εφαρµόζετε το PENDIGAN 33 EC σε θερµοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές.
«∆εν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόµενες
αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σηµασίας (Κρεµµύδι χλωρό, Μαϊντανό,
6
Αρωµατικά φυτά, Πράσο, Σέλινο, Φακή, Φάβα, Μπάµια) από τη χρήση του σκευάσµατος. Για
τη χρήση ήσσονος σηµασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που
αφορούν την αποτελεσµατικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσµατος».
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 02/07/2021
ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ
Παρασκευάζεται από την:
ADAMA AGAN Ltd (7710201 - Ashdod)
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262
7710201
Ashdod
ISRAEL
TEL: +972 526080163
FAX: +972 3232 1315
e-mail: yuval.ronen@adama.com

Επιστροφή στην αναζήτηση