ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγριοβρώμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 KYLEO Glyphosate 24
2,4-D 16
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)