ΦΙΣΤΙΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου αγριάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 ROUNDUP FLEX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 YSATERBA 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 ROUNDUP POWER MAX Glyphosate 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
9 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)