ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Ήρα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 PACIFICA PLUS Amidosulfuron 5
Mesosulfuron-methyl 3
Iodosulfuron-methyl-sodium 1
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 CARMINA MAX Chlorotoluron 60
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 HEROLD TRIO Diflufenican 17.1
Flufenacet 17.1
Metribuzin 6.4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 PUMA GOLD EC Fenoxaprop-p-ethyl 6.4
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.8
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 FOSBURI 600 SC Flufenacet 40
Diflufenican 20
Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 HUSSAR maxx OD Iodosulfuron-methyl-sodium 0.75
Mesosulfuron-methyl 0.75
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
7 COSSACK STAR Iodosulfuron-methyl-sodium 4.5
Mesosulfuron-methyl 4.5
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
8 ATLANTIS OD Mesosulfuron-methyl 0.01
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.002
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
9 ATLANTIS FLEX Mesosulfuron-methyl 4.5 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
10 ATLANTIS ACTIV Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
11 ATLANTIS STAR Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)