ΣΙΚΑΛΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΚΑΛΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Ανθεμίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BASAGRAN SG Bentazone 87 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
2 SERRATE 20/7.5 WG Clodinafop-propargyl 20
Clonquintocet-mexyl 7.5
pyroxsulam 7.5
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 HUSSAR maxx OD Iodosulfuron-methyl-sodium 0.75
Mesosulfuron-methyl 0.75
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
4 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 ATLANTIS STAR Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
7 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 BIATHLON SUPER WG Tritosulfuron 71.4
Florasulam 5.4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)