ΚΡΙΘΑΡΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου μπιφόρα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 MUSTANG 306 SE 2,4-D 45.2
Florasulam 0.63
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
2 CROSSBOW 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 ESTERON 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 GRANDOR 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 RATHAN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 SANAPHEN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 GRANSTAR COMBI 74,4 SG Mecoprop-p 73.4
Tribenuron-methyl 1
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
8 NIMBLE Thifensulfuron-methyl 50
Tribenuron-methyl 25
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
9 GRANSTAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
10 LIZAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
11 QUANTUM 50 ST Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)
12 PRIMA STAR 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
13 TRIBE 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)