ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου μικρόκαρπη κολλητσίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 COLORADO 2,4-D 30
Florasulam 0.63
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
2 TITANAS SE 2,4-D 45.25
Florasulam 0.63
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
3 SEKATOR OD Amidosulfuron 10
Iodosulfuron-methyl-sodium 2.5
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
4 PACIFICA PLUS Amidosulfuron 5
Mesosulfuron-methyl 3
Iodosulfuron-methyl-sodium 1
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 PHYTON Bensulfuron-methyl 50
metsulfuron-methyl 4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
6 XANADU Bensulfuron-methyl 50
metsulfuron-methyl 4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
7 PRIMUS PERFECT Clopyralid 30
Florasulam 2.5
Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 HEROLD TRIO Diflufenican 17.1
Flufenacet 17.1
Metribuzin 6.4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 PUMA GOLD EC Fenoxaprop-p-ethyl 6.4
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.8
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 QUELEX Florasulam 10.31
Clonquintocet-mexyl 7.26
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
11 SARACEN Florasulam 5 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 FOSBURI 600 SC Flufenacet 40
Diflufenican 20
Συμπ. Αιώρημα (SC)
13 STARANE GOLD fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.1
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
14 CLEAVE fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.25
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
15 KEYNYL fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
16 MINSTREL fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 TIDEX fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
18 HUSSAR maxx OD Iodosulfuron-methyl-sodium 0.75
Mesosulfuron-methyl 0.75
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
19 COSSACK STAR Iodosulfuron-methyl-sodium 4.5
Mesosulfuron-methyl 4.5
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
20 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
21 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
22 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
23 RAFALE MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
24 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
25 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
26 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
27 ATLANTIS OD Mesosulfuron-methyl 0.01
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.002
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
28 INCELO Mesosulfuron-methyl 4.5 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
29 ATLANTIS ACTIV Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
30 ATLANTIS STAR Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
31 RACING TF Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
32 BELURE-T Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
33 TARIKA Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
34 TRAILER Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)