ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ραπανίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 Lentemul 2,4-D 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 BROADWAY 85 WG Clonquintocet-mexyl 7.1
pyroxsulam 7.1
Florasulam 1.4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 ARRAT 25/50 WG Dicamba 50
Tritosulfuron 25
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 LANCELOT 450 WG Foramsulfuron 30
Florasulam 15
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 DUPLOSAN 60 SL Mecoprop-p 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 PRIMA STAR 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)