ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ασπράγκαθο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 MUSTANG 306 SE 2,4-D 45.25
Florasulam 0.625
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
2 CALLISTO PLUS Dicamba 12
Mesotrione 5
Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 COLTRANE Dicamba 12
Mesotrione 5
Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 MILAGRO PLUS Dicamba 22
Nicosulfuron 5
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
5 PYXIDES Dicamba 31.25
Mesotrione 15
Nicosulfuron 10
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
6 DINIRO 4/40/10 WG Dicamba 40
Nicosulfuron 10
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
7 DIMBO 480 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 HECTOR MAX WG Dicamba 55
Nicosulfuron 9.2
Rimsulfuron 2.3
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
9 MODETT 25/28 SE Dimethenamid-p 28
Terbuthylazine 25
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
10 SPECTRUM GOLD SE Dimethenamid-p 28
Terbuthylazine 25
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
11 CLIO SUPER 53,8/3,2 EC Dimethenamid-p 53.8
Topramezone 3.2
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 Aspect 533 SC Flufenacet 0
Terbuthylazine 0
Συμπ. Αιώρημα (SC)
13 STARANE GOLD fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.1
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
14 EQUIP OD foramsulfuron 2.25
Isoxadifen-ethyl 2.25
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
15 MONSOON ACTIVE foramsulfuron 3.15 Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
16 LANCELOT 450 WG Foramsulfuron 30
Florasulam 15
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
17 BGT Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 HALVETIC Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
19 PERMIT 75 WG Halosulfuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
20 ADENGO 465 SC Isoxaflutole 22.5 Συμπ. Αιώρημα (SC)
21 BORDER Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 CALLISTO 10 SC Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 CLUE 100 SC Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)
24 MAISOTRIONE 100 SC Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)
25 MARAN 100 SC Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)
26 MESOLON 10 SC Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)
27 STARSHIP 10 SC Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)
28 TEMSA SC Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)
29 CABADEX Extra Mesotrione 26.7
Florasulam 1.67
Συμπ. Αιώρημα (SC)
30 ARIGO 51 WG Mesotrione 36
Nicosulfuron 12
Rimsulfuron 3
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
31 ELUMIS 105 OD Mesotrione 7.5
Nicosulfuron 3
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
32 AXION COMBI Pendimethaline 25
Terbuthylazine 12.5
Μικτής μορφής CS και SC (ZC)
33 FIBRANTO Pendimethaline 25
Terbuthylazine 12.5
Μικτής μορφής CS και SC (ZC)
34 PLAZA 25 WG Rimsulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
35 RIM 25 WG Rimsulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
36 RUSH Rimsulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
37 DEFLEXO MIX S-metolachlor 31.25
Terbuthylazine 18.75
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
38 LUMAX 537,5 SE S-metolachlor 31.25
Terbuthylazine 18.75
Mesotrione 3.75
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
39 CAMIX 560 SE S-metolachlor 50
Mesotrione 6
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
40 DECANO 30 SC Sulcotrione 30 Συμπ. Αιώρημα (SC)
41 SHADO 30 SC Sulcotrione 30 Συμπ. Αιώρημα (SC)
42 SULCOGAN 30 SC Sulcotrione 30 Συμπ. Αιώρημα (SC)
43 SULCOGAN MAGMA 30 SC Sulcotrione 30 Συμπ. Αιώρημα (SC)
44 LAUDIS WG tembotrione 20
Isoxadifen-ethyl 10
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
45 CAPRENO SC tembotrione 34.5
Isoxadifen-ethyl 13.4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
46 LAUDIS OD tembotrione 4.4
Isoxadifen-ethyl 2.2
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
47 CLICK SUPER Terbuthylazine 30
Dimethenamid-p 26.5
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
48 MENTOR GOLD Terbuthylazine 30
Dimethenamid-p 26.5
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
49 SULCOTREK SC Terbuthylazine 32.7
Sulcotrione 17.3
Συμπ. Αιώρημα (SC)
50 CALARIS 400 SC Terbuthylazine 33
Mesotrione 7
Συμπ. Αιώρημα (SC)
51 CLICK PREMIUM Terbuthylazine 33
Mesotrione 7
Συμπ. Αιώρημα (SC)
52 CLIO 33,6 SC Topramezone 33.6 Συμπ. Αιώρημα (SC)