ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - PHOSTOXIN PELLET - Εντόμα και ζωϊκών εχθροί αγροτικής καλλιεργειας - εγκεκριμένα φάρμακα ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - PHOSTOXIN PELLET - Εντόμα και ζωϊκοί εχθροί αγροτικων καλλιεργειων - εγκεκριμένα φάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

PHOSTOXIN PELLET

Aluminium phosphide 56%

Δισκία (GE) / Βοηθητικές ουσίες: 32%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Δόσεις και οδηγίες εφαρμογής

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε την ακριβης δοσολογία, και τρόπο εφαρμογής του PHOSTOXIN PELLET για χρηση σε ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων και ακάρεων (στα κινούμενα στάδιά τους) των αποθηκευμένων προϊόντων.
Μέθοδος εφαρμογής: Ο υποκαπνισμός να εφαρμόζεται από προσωπικό πλήρως εκπαιδευμένο για την χρήση σκευασμάτων φωσφίνης, υπό την ευθύνη γεωπόνου ή χημικού ή χημικού μηχανικού.
Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται σε αεροστεγείς χώρους (αποθήκες, σιλό, κλπ) και υπό κάλυψη με "ταρπολίνες" (αεροστεγή πλαστικά φύλλα) και πάντα μακριά από κατοικήσιμα μέρη που συνορεύουν με χώρους που μένουν άνθρωποι ή ζώα, ακόμη και αν αυτοί χωρίζονται από τοίχους από μπετόν. Ο υποκαπνισμός, όσο μικρός και να είναι σε έκταση, δεν πρέπει να γίνεται μόνο από ένα άτομο.
1.Φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, ανοίξτε το δοχείο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
2.Τοποθετήστε τα πελλετ ομοιόμορφα μεταξύ των σάκων ή των συσκευασιών ή σε όλη την επιφάνεια της αποθήκης ή στον ειδικό αυτόματο διανομέα.
3.Μην το τοποθετείτε σε χύμα τρόφιμα/ζωοτροφές όπου το πελλετ θα έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν.
4.Οι εργασίες τοποθέτησης των καπνογόνων θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
5.Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή γίνεται αντιληπτή οσμή ασετυλίνης ή σκόρδου διακόψατε την εφαρμογή, απομακρυνθείτε από το χώρο εφαρμογής και επαναλάβατε την εργασία από την αρχή μετά 3 ημέρες και μετά από καλό αερισμό.
6.Ο χώρος σφραγίζεται.
7.Ο υπεύθυνος πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης εισόδου στη ζώνη ασφαλείας και τον σαφή καθορισμό της (τοποθέτηση πινακίδων, κορδέλας και άλλων κατάλληλων εμποδίων).
8.Τηρείται υποχρεωτικά ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων γύρω από τον χώρο εφαρμογής, στην οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Εξαιρείται το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο:
α)Λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας (βλέπε σημείο 11).
β)Πιστοποιεί με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση των φωσφινών στη ζώνη ασφαλείας δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
γ)Η είσοδος και παραμονή άλλων ανθρώπων σε χώρους που γειτνιάζουν με το χώρο εφαρμογής, επιτρέπεται μόνο εκτός της καθορισμένης ζώνης ασφαλείας, ενώ θα πρέπει να πιστοποιείται με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση των φωσφινών δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
9.Μόλις ολοκληρωθεί ο υποκαπνισμός με την χρονική διάρκεια που ορίζεται στο φάσμα δράσης, ακολουθεί αερισμός για 48 ώρες και επιπροσθέτως ένα διάστημα αναμονής μέχρι την κατανάλωση του προϊόντος (όπως καθορίζεται στο σημείο 13 της παρούσας έγκρισης).
-Ο υποκαπνισμός σε σιλό θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με χρήση ειδικού αυτόματου διανομέα και όχι εφαρμογή χύδην.
-Απαγορεύεται η χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που γειτνιάζει με χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν.
Η χρησιμοποίηση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο:
i.από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο.
ii.από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο.
iii.από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο, χημικό ή χημικό μηχανικό για την υπεύθυνη εκτέλεση.
Η πώληση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό ή χημικού μηχανικού με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός θα συνυπογράφουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους.
Πλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση διενέργεια υποκαπνισμού "εν πλω" και μεταφοράς φορτίου μεταφοράς φορτίου εκτός της ελληνικής επικράτειας (εξαγωγή σε τρίτες χώρες, ενδοκοινοτική διακίνηση, διέλευση από διεθνή ύδατα κλπ.) θα πρέπει:
α)να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς περί μεταφορών επικίνδυνων φορτίων,
β)να εξετάζεται εκ των προτέρων από τον μεταφορέα η νομοθεσία της χώρας προορισμού και να τηρούνται επιπρόσθετα και οι εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες,
γ)να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την φυτοϋγειονομική νομοθεσία.
Ο αερισμός του φορτίου θα διενεργείται από τον παραλήπτη, με ευθύνη αυτού.
Πριν τη διενέργεια της απεντόμωσης "εν πλω", ο αποστολέας θα προσκομίζει στην ΔΑΟΚ της περιοχής του υπεύθυνη δήλωση από τον παραλήπτη του φορτίου, με την οποία θα πιστοποιείται ότι γνωρίζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες αερισμού του υποκαπνισθέντος προϊόντος και θα διενεργήσει τον αερισμό με ευθύνη του όταν παραλάβει το προϊόν.
1) Καταπολεμούμενα έντομα, ακάρεα:
Acanthoscelides obtectus (ACANOB), Bruchus pisorum (BRCHPI), Stegobium paniceum (STEGPA),
Cryptolestes ferrugineus (CRYLFE), Lasioderma serricorne (LASDSE), Oryzaephilus surinamensis
(ORYZSU), Rhyzopertha dominica (RHITDO), Sitophilus granarius (CALAGR), S. oryzae (CALAOR), S. zeamais (CALAZM), Tenebrio molitor (TENBMO), Tribolium castaneum (TRIBCA), Tribolium confusum (TRIBCO), Trogoderma granarium (TROGGA), Trogoderma glabrum (TROGGR), Ephestia elutella (EPHEEL), E. kuehniella (EPHEKU), Plodia interpunctella (PLODIN), Anagasta kuehniella (EPHEKU), Sitotroga cerealella (SITTCE), Acarus siro (ACARSI), Lepidoglyphus destructor (GLYCDE), Tyrophagus longior (TYROLO), T. putrescentiae (TYROPU).
2)Οι μικρότερες δόσεις να εφαρμόζονται όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (20-30°C, και 50-75% σχετική υγρασία).
Οι μέγιστες δόσεις να εφαρμόζονται μόνο όταν τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακίες περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10°C ή χαμηλή σχετική υγρασία) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη ευαισθησία στη φωσφίνη.
3)Διάρκεια υποκαπνισμού διάρκειας 14 ημερών να εφαρμόζονται μόνο όταν τα αποθηκευμένα
προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακίες περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10°C ή χαμηλές σχετική υγρασία) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη
ευαισθησία στη φωσφίνη.
4)Μετά την ολοκλήρωση του υποκαπνισμού στα αποθηκευμένα προϊόντα και τον αερισμό για 48 ώρες, ακολουθεί χρονικό διάστημα αναμονής για την προστασία των καταναλωτών, όπως ορίζεται στον σημείο 13.
Συνθήκες εφαρμογής: 1) Καταπολεμούμενα έντομα, ακάρεα: Acanthoscelides obtectus (ACANOB), Bruchus pisorum (BRCHPI), Stegobium paniceum (STEGPA), Cryptolestes ferrugineus (CRYLFE), Lasioderma serricorne (LASDSE), Oryzaephilus surinamensis (ORYZSU), Rhyzopertha dominica (RHITDO), Sitophilus granarius (CALAGR), S. oryzae (CALAOR), S. zeamais (CALAZM), Tenebrio molitor (TENBMO), Tribolium castaneum (TRIBCA), Tribolium confusum (TRIBCO), Trogoderma granarium (TROGGA), Trogoderma glabrum (TROGGR), Ephestia elutella (EPHEEL), E. kuehniella (EPHEKU), Plodia interpunctella (PLODIN), Anagasta kuehniella (EPHEKU), Sitotroga cerealella (SITTCE), Acarus siro (ACARSI), Lepidoglyphus destructor (GLYCDE), Tyrophagus longior (TYROLO), T. putrescentiae (TYROPU). 2)Οι μικρότερες δόσεις να εφαρμόζονται όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (20-30°C, και 50-75% σχετική υγρασία). Οι μέγιστες δόσεις να εφαρμόζονται μόνο όταν τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακίες περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10°C ή χαμηλή σχετική υγρασία) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη ευαισθησία στη φωσφίνη. 3)Διάρκεια υποκαπνισμού διάρκειας 14 ημερών να εφαρμόζονται μόνο όταν τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακίες περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10°C ή χαμηλές σχετική υγρασία) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη ευαισθησία στη φωσφίνη. 4)Μετά την ολοκλήρωση του υποκαπνισμού στα αποθηκευμένα προϊόντα και τον αερισμό για 48 ώρες, ακολουθεί χρονικό διάστημα αναμονής για την προστασία των καταναλωτών, όπως ορίζεται στον σημείο 13.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του βιοκτόνου

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 30/11/2027
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS02+GHS05+GHS06+GHS07+GHS09
Ζαρακοβίτης Χρήστος
Αιτωλίας 2
16341
TEL: 0030210 9920182
e-mail: christos.za@agroza.gr

Επιστροφή στην σελίδα ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ