Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΚΑΠΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ - Μικρη καμπια δημητριακων

Εφαρμογή του PHOSTOXIN-T για ΚΑΠΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ

PHOSTOXIN-T

Aluminium phosphide 56%

Δισκία (GE) / Βοηθητικές ουσίες: 32%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΑΠΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Κολεόπτερα - Σκαθάρια (Acanthoscelides obtectus (SAY))
Ακάρεα - Τετράνυχοι (Acarus siro)
Ψείρα σταριού (Sitophilus granarius)
Ψείρα ρυζιού (Sitophylus oryzae)
Ψείρα σταριού (Sitophilus zeamais)
Κολεόπτερα - Σκαθάρια (Laemophloeus ferrugineus (STEPHEN)
Εφέστιες (Ephestia elutella)
Εφέστιες (Ephestia kuehniella)
Glycyphagus destructor
Σκαθάρι του καπνού (Lasioderma serricorne (F.))
Ορυζόφιλος (Oryzaephilus surinamensis (L.))
Plodia interpunctella
Μικρή κάμπια δημητριακών (Rhizopertha dominica)
Σκόρος δημητριακών (Sitotroga cerealella)
Stegobium paniceum (L.)
Πορτοκαλί σκαθάρι (Tenebrio molitor L.)
Κολεόπτερα - Σκαθάρια (Tribolium castaneum)
Κολεόπτερα - Σκαθάρια (Tribolium confusum)
Κολεόπτερα - Σκαθάρια (Trogoderma granarium)
Κολεόπτερα - Σκαθάρια (Trogoderma glabrum (HERBST))
Ακάρεα - Τετράνυχοι (Tyrophagus longior)
Ακάρεα - Τετράνυχοι (Tyrophagus putrescentiae)
5-10 ταμπλέτες
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Ακάρεα, Έντομα,
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Μέθοδος εφαρμογής: Υποκαπνισμός
Υποκαπνισμός σε αεροστεγείς χώρους Η χρονική διάρκεια υποκαπνισμού κυμαίνεται από 5-14 μέρες. Ακολουθεί αερισμός και περίοδος αναμονής
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων και ακάρεων (στα κινούμενα στάδιά τους) των αποθηκευμένων προϊόντων.
Μέθοδος εφαρμογής: Ο υποκαπνισμός να εφαρμόζεται από προσωπικό πλήρως εκπαιδευμένο για την χρήση σκευασμάτων φωσφίνης, υπό την ευθύνη γεωπόνου ή χημικού.
Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται σε αεροστεγείς χώρους (αποθήκες, σιλό, κλπ.) και υπό κάλυψη με "ταρπολίνες" (αεροστεγή πλαστικά φύλλα) και πάντα μακριά από κατοικήσιμα μέρη που συνορεύουν με χώρους που μένουν άνθρωποι ή ζώα, ακόμη και αν αυτοί χωρίζονται από τοίχους από μπετόν. Ο υποκαπνισμός, όσο μικρός και να είναι σε έκταση, δεν πρέπει να γίνεται μόνο από ένα άτομο.
1. Φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, ανοίξτε το δοχείο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
2. Τοποθετήστε τις ταμπλέτες ομοιόμορφα μεταξύ των σάκων ή των συσκευασιών ή σε όλη την επιφάνεια της αποθήκης ή στον ειδικό αυτόματο διανομέα
3. Μην το τοποθετείτε σε χύμα τρόφιμα/ζωοτροφές όπου το δισκίο θα έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν.
4. Οι εργασίες τοποθέτησης των καπνογόνων θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
5. Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή γίνεται αντιληπτή οσμή ασετυλίνης ή σκόρδου διακόψατε την εφαρμογή, απομακρυνθείτε από το χώρο εφαρμογής και επαναλάβατε την εργασία από την αρχή μετά 3 ημέρες και μετά από καλό αερισμό.
6. Ο χώρος σφραγίζεται.
7. Ο υπεύθυνος πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης εισόδου στη ζώνη ασφαλείας και τον σαφή καθορισμό της (τοποθέτηση πινακίδων, κορδέλας και άλλων κατάλληλων εμποδίων).
8. Τηρείται υποχρεωτικά ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων γύρω από τον χώρο εφαρμογής, στην οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Εξαιρείται το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο:
α) Λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας (βλέπε σημείο 11)
β) Πιστοποιεί με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση των φωσφινών στη ζώνη ασφαλείας δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
γ) Η είσοδος και παραμονή άλλων ανθρώπων σε χώρους που γειτνιάζουν με το χώρο εφαρμογής, επιτρέπεται μόνο εκτός της καθορισμένης ζώνης ασφαλείας, ενώ θα πρέπει να πιστοποιείται με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση της φωσφίνης δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
8. Μόλις ολοκληρωθεί ο υποκαπνισμός με την χρονική διάρκεια που ορίζεται στο φάσμα δράσης, ακολουθεί αερισμός για 48 ώρες και επιπροσθέτως ένα διάστημα αναμονής μέχρι την κατανάλωση του προϊόντος (όπως καθορίζεται στο σημείο 13 της παρούσας έγκρισης).
- Ο υποκαπνισμός σε σιλό θα πρέπει πραγματοποιείται μόνο με χρήση ειδικού αυτόματου διανομέα και όχι εφαρμογή χύδην.
- Απαγορεύεται η χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που γειτνιάζει με χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν.
Η χρησιμοποίηση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο:
i. από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο.
ii. από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο.
iii. από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο, χημικό ή χημικό μηχανικό για την υπεύθυνη εκτέλεση.
Η πώληση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή χημικό με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος, χημικός ή χημικός μηχανικός θα συνυπογράφουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους.
Πλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση μεταφοράς φορτίου εκτός της ελληνικής επικράτειας (εξαγωγή σε τρίτες χώρες, ενδοκοινοτική διακίνηση, διέλευση από διεθνή ύδατα κλπ.) θα πρέπει:
α) να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς περί μεταφορών επικίνδυνων φορτίων,
β) να εξετάζεται εκ των προτέρων από τον μεταφορέα η νομοθεσία της χώρας προορισμού και να τηρούνται επιπρόσθετα και οι εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες,
γ) να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την φυτοϋγειονομική νομοθεσία.
Ο αερισμός του φορτίου θα διενεργείται από τον παραλήπτη, με ευθύνη αυτού.
Πριν τη διενέργεια της απεντόμωσης "εν πλω", ο αποστολέας θα προσκομίζει στην ΔΑΟΚ της περιοχής του υπεύθυνη δήλωση από τον παραλήπτη του φορτίου, με την οποία θα πιστοποιείται ότι γνωρίζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες αερισμού του υποκαπνισθέντος προϊόντος και θα διενεργήσει τον αερισμό με ευθύνη του όταν παραλάβει το προϊόν.
- Οι μικρότερες δόσεις να εφαρμόζονται όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (20-30οC, και 50-75% σχετική υγρασία).
Οι μέγιστες δόσεις να εφαρμόζονται μόνο όταν τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακές περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10οC ή χαμηλή σχετική υγρασία ) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη ευαισθησία στη φωσφίνη.
- Διάρκεια υποκαπνισμού διάρκειας 14 ημερών να εφαρμόζονται μόνο όταν τα αποθηκευμένα
προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακές περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10οC ή χαμηλές σχετική υγρασία) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη ευαισθησία στη φωσφίνη.
- Μετά την ολοκλήρωση του υποκαπνισμού στα αποθηκευμένα προϊόντα και τον αερισμό για 48 ώρες, ακολουθεί χρονικό διάστημα αναμονής, όπως ορίζεται στον σημείο 13, για την προστασία των καταναλωτών.
Συνθήκες εφαρμογής: - Οι μικρότερες δόσεις να εφαρμόζονται όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (20-30οC, και 50-75% σχετική υγρασία). Οι μέγιστες δόσεις να εφαρμόζονται μόνο όταν τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακές περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10οC ή χαμηλή σχετική υγρασία ) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη ευαισθησία στη φωσφίνη. - Διάρκεια υποκαπνισμού διάρκειας 14 ημερών να εφαρμόζονται μόνο όταν τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακές περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10οC ή χαμηλές σχετική υγρασία) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη ευαισθησία στη φωσφίνη. - Μετά την ολοκλήρωση του υποκαπνισμού στα αποθηκευμένα προϊόντα και τον αερισμό για 48 ώρες, ακολουθεί χρονικό διάστημα αναμονής, όπως ορίζεται στον σημείο 13, για την προστασία των καταναλωτών.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Συνδυαστικότητα (σύμφωνα με άλλα σκευάσματα της ίδιας δραστικής σύνθεσης και μορφής):
Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/08/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS02+GHS05+GHS06+GHS07+GHS09
Ζαρακοβίτης Χρήστος
Αιτωλίας 2
16341
TEL: 0030210 9920182
e-mail: christos.za@agroza.gr

Επιστροφή στην σελίδα ΚΑΠΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ