Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

CLP: Νέα σήμανση

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

(Classification Labelling Packaging)
 

Τι είναι ο CLP;

Ο Κανονισμός CLP είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ταξινόμηση (Classification), Επισήμανση (Labelling) και Συσκευασία (Packaging) χημικών ουσιών και μειγμάτων. Στόχος του Κανονισμού αυτού είναι η εισαγωγή τέ-τοιων αλλαγών στις διαδικασίες ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας των χημικών προϊόντων που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και την ελεύθερη κυκλο-φορία τους. Ο Κανονισμός θα συμβάλει στη δημιουργία ενός διεθνούς συ-στήματος επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσεων για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε παγ-κόσμιο επίπεδο. Ο Κανονισμός CLP θα βρίσκεται σε ισχύ παράλληλα με την υπάρχουσα νομοθεσία για την ταξινόμηση και την επισήμανση χημικών ου-σιών και μειγμάτων έως την 1η Ιουνίου 2015.


Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Από την 1η Δεκεμβρίου 2010 όλες οι χημικές ουσίες οι οποίες θα διατίhθενται στην αγορά πρέπει να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του CLP. Η ταξινόμηση χημικών ουσιών τόσο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP όσο και με την πα-λαιότερη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ – DSD) πρέπει να ανα-φέρεται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

Χημικές ουσίες που ταξινομήθηκαν, επισημάνθηκαν και συσκευάστηκαν σύμφωνα με την Οδηγία DSD και διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2010, μπορούν να εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν στην Ευ-ρωπαϊκή Αγορά μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012.

Από την 1η Ιουνίου 2015 τα μείγματα χημικών ουσιών που θα διατίθενται στην αγορά πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια του CLP. Μείγματα που θα διατεθούν στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2015, θα μπορούν να εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά μέχρι την 1η Ιουνίου 2017.


Επισήμανση σύμφωνα με τον CLP

1. Η επισήμανση στη συσκευασία χημικής ουσίας ή μείγματος χημικών ου-σιών που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα σύμφωνα με τον CLP, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του/των προ-μηθευτή/ών της χημικής ουσίας ή του μείγματος χημικών ουσιών.

• Την ονομαστική ποσότητα της χημικής ουσίας ή του μείγματος στις συσκευασίες που διατίθενται στο ευρύ κοινό.

• Τους αναγνωριστικούς κωδικούς του προϊόντος.

• Τα κατάλληλα Εικονογράμματα Κινδύνου, Προειδοποιητικές λέξεις
(Κίνδυνος, Προσοχή), Δηλώσεις Επικινδυνότητας (Η), Δηλώσεις Προφύλαξης (Ρ), τα οποία έχουν στόχο να μεταδώσουν ειδικές πλη-ροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο κίνδυνο.

• Ανάλογα με την περίπτωση άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούνται από άλλες νομοθεσίες, για παρά-δειγμα τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα, τα φυτοφάρμακα ή τα απορρυ-παντικά.

2. Η επισήμανση αναγράφεται οπωσδήποτε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν στην επισήμανση και άλλες γλώσσες πέραν της ελληνικής, υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια στοιχεία εμφανίζονται σε όλες τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες.

3. Στην επισήμανση ή τη συσκευασία χημικών ουσιών ή μειγμάτων δεν επι-τρέπεται να εμφανίζονται δηλώσεις όπως «Μη τοξικό», «Ακίνδυνο», «Δεν ρυπαίνει», «Οικολογικό» ούτε καμία άλλη δήλωση που υποδηλώνει ότι η χημική ουσία ή το μείγμα δεν είναι επικίνδυνο.
 
 
Εικονογράμματα Κινδύνου σύμφωνα με τον CLP Προσδιορίστε το ρόλο σας σύμφωνα με τον CLP
 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1272 2008 / ΕΚ (CLP) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οδηγία 67/548 / ΕΟΚ

GHS01
Εκρηκτικά
Αυτοαντιδρώντα
Οργανικά υπεροξείδια

Εκρηκτικό

GHS02
Εύφλεκτα αέρια
Αερολύματα, υγρά, στερεά
Αυτοαντιδρώντα
Πυροφορικά υγρά, στερεά
Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα
Ουσίες και μείγματα τα οποία σε επαφή με
το νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια
Οργανικά υπεροξείδια

Πολύ εύφλεκτο
Εξαιρετικά εύφλεκτο

GHS03
Οξειδωτικά αέρια
Οξειδωτικά υγρά
Οξειδωτικά στερεά

Οξειδωτικό

GHS04
Αέρια υπό πίεση
Πεπιεσμένα αέρια
Υγροποιημένα αέρια
Υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη
Διαλελυμένα αέρια
Δεν υπάρχει αντιστοιχία

GHS05
Διαβρωτικό για τα μέταλλα
Διάβρωση του δέρματος
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Διαβρωτικό

GHS06
Οξεία τοξικότητα
(από του στόματος, δια του δέρματος, δια της εισπνοής)

Τοξικό, Πολύ Τοξικό


Επιβλαβές

GHS07
Οξεία τοξικότητα (από του στόματος, δια του δέρματος, δια της εισπνοής)
Ερεθισμός του δέρματος
Ερεθισμός των οφθαλμών
Ευαισθητοποίηση του δέρματος
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT)
Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
Ναρκωτική επίδραση

Επιβλαβές ή Ερεθιστικό

GHS08
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων,
Καρκινογένεση, Τοξικότητα στην αναπαραγωγή
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT)
ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT)
ύστερα από επανειλημμένη έκθεση
Κίνδυνος από αναρρόφηση

Τοξικό ή Επιβλαβές

GHS09
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
Οξεία τοξικότητα
Χρόνια τοξικότητα

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Νέα / Ενημερώσεις

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα και Προστασία της Δημόσιας Υγείας MRLs: Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022)
Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2022 - PlantPro.gr / Ενημερώσεις (Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022)
Κομισιόν: Στο μικροσκόπιο η εκτόξευση των τιμών στα λιπάσματα - Συστάσεις στους αγρότες Σχέδιο για τη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων – Πώς θα μειωθεί η εξάρτηση / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022)
Οι βασικές αρχές τις νομοθεσίας που πρέπει όλοι οι αγρότες να τηρούν σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης: Γενικές Υποχρεώσεις Γεωργών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022)
Εντομολογικοί εχθροί - Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2022 / Ενημερώσεις (Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022)
Γεωργικές προειδοποιήσεις: Μηλιά, Αμπέλι, Καρπουζιά Εντομολογικοί εχθροί: ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΕΥΔΕΜΙΔΑ, ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΘΡΙΠΑΣ / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022)
Δόθηκε παράταση στα Σχέδια Βελτίωσης για την υλοποίηση του 20% - Η καταληκτική προθεσμία / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022)
Νέες εγκρίσεις σκευασμάτων στη μάχη ενάντια στο ΔΑΚΟ Για κάλυψη και Δολωματικό ψεκασμό / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022)
Ανακλήσεις και εγκρίσεις σκευασμάτων - Ενημερωτικό Δελτίο PlantPro.gr - 4/2022 / Ενημερώσεις (Τρίτη 26 Απριλίου 2022)
Έγκριση σε βιολογικό εντομοκτόνο με άδεια χρήσης και για ερασιτέχνες (Azadirachtin) Τα καλά νέα για τους λάτρεις της ερασιτεχνικής κηπουρικής / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 15 Απριλίου 2022)