Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Ελιά: Καλλιεργητική τεχνική, και εγκατάσταση της καλλιέργειας

Οδηγός εγκατάστασης και ολοκληρωμένης διαχείρισης Ελαιώνα

Περιεχόμενα:

 
 

Εγκατάσταση καλλιέργειας

Γενικές οδηγίες: Αποστάσεις φύτευσης: 6 x 6 για αρδευόμενο ελαιώνα και 7 x 7 m για μη αρδευόμενο. Γενικά η πυκνότητα φύτευσης να μην ξεπερνά τα 20-30 δένδρα ανά στρέμμα και να μειώνεται σε φτωχά εδάφη ή περιοχές με χαμηλή βροχόπτωση. Αυτές οι αποστάσεις φύτευσης παρέχουν άριστες συνθήκες λίπανσης, διαθέσιμου νερού και μικροκλίματος.
 

Συστήματα πυκνής και υπέρ-πυκνής φύτευσης, (αποστάσεις φύτευσης 1,5 x 2.5 – 4,5m.). Αριθμός φυτών μεγαλύτερος από 50/στρέμμα, λόγω υπερβολικής υγρασίας εντός της κόμης των δένδρων αυξάνει την ευαισθησία σε εχθρούς και ασθένειες και επιβάλλει την ανανέωση του υπέργειου τμήματος των ελαιοδένδρων μετά από 10-12 έτη.

Επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού: Τα δενδρύλλια πρέπει να είναι υγιή, πιστοποιημένα και κατάλληλης ποικιλίας (προσαρμοσμένης στις τοπικές συνθήκες και ανθεκτικής ή ανεκτικής σε ασθένειες και εχθρούς). Η φύτευση να γίνεται τέλη φθινοπώρου - αρχές χειμώνα στις ήπιες κλιματικά περιοχές και τέλος χειμώνα στις ψυχρές περιοχές. Συνιστάται η υποστύλωση των νεαρών δενδρυλλίων μέχρι την ξυλοποίηση του κεντρικού στελέχους (κορμού). Εξασφαλίζεται έτσι η αντοχή στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η κανονική παραγωγή ελαιοκάρπου και η μειωμένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Μείωση του κινδύνου παγετού. Αποφυγή τραυματισμού και σήψεων λαιμού, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται καλύτερη διαμόρφωση.


 

Κατεργασία του εδάφους

Δεν πρέπει να καλλιεργείται η περιοχή κοντά στο δένδρο (προβολή της κόμης), Για αποφυγή μικροπληγών στα ριζικά τριχίδια που λειτουργούν ως είσοδοι παθογόνων εδάφους.

Η μηχανική κατεργασία του εδάφους να μην ξεπερνά σε βάθος τα 25 εκ. και να γίνεται χωρίς χρήση βαρέων μηχανημάτων. Συνιστάται η διατήρηση φυσικού χλοοτάπητα μεταξύ των γραμμών, με επαναλαμβανόμενη κοπή του, συνοδευόμενη με χημική ζιζανιοκτονία κατά μήκος της γραμμής φύτευσης ή κάτω από τα δένδρα. Διατήρηση της υγρασίας και συντήρηση της δομής του εδάφους


Σε επικλινή εδάφη η καλλιέργεια του εδάφους πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο ή αν χρειασθεί να γίνεται κατά μήκος των ισοϋψών. Σε εδάφη με μεγάλες κλίσεις >25% να γίνεται χρήση αναβαθμίδων ή εφαρμογή ακαλλιέργειας με χρήση χημικής ζιζανιοκτονίας.

 

    

Άρδευση της καλλιέργειας

Τα νεαρά δενδρύλλια κατά τα τρία πρώτα έτη, έχουν αυξημένες ανάγκες άρδευσης.

Άρδευση συνιστάται να εφαρμόζεται σε ελαιώνες με ετήσια βροχόπτωση κάτω από 400 mm, σε νέους εντατικούς ελαιώνες (25-40 φυτά/στρέμμα) και σε φτωχά εδάφη με μικρή υδατοϊκανότητα, τόσο σε ελαιοποιήσιμες όσο και σε επιτραπέζιες ελιές.

Η περίοδος του θέρους είναι η περισσότερο απαιτητική σε νερό, άρδευση όμως εφαρμόζεται και την άνοιξη ή και το φθινόπωρο αν δεν έχουμε επαρκείς βροχοπτώσεις. Η ποσότητα νερού που απαιτείται ανά άρδευση ανέρχεται σε 7-15 m3/στρέμμα, ανάλογα με την μηχανική σύσταση του εδάφους και την χρήση του καρπού, επιτραπέζια ή ελαιοποιήσιμη. Οι συνολικές ανάγκες των ελαιώνων σε νερό άρδευσης, πέρα από τις βροχοπτώσεις, ανέρχονται σε 350 - 400 m3/στρέμμα για τις επιτραπέζιες και 200 - 250 m3/στρέμμα για τις ελαιοποιήσιμες. Η έλλειψη νερού (Απρίλιο-Ιούνιο) προκαλεί ανθόπτωση, μειώνει την παραγωγή και εξαντλεί τα ελαιόδενδρα καθιστώντας τα ευάλωτα σε εχθρούς όπως η πολλίνια, σκολύτες κλπ.
 
Ευαίσθητες περίοδοι σε νερό για την ελιά θεωρούνται η περίοδος λίγο πριν την άνθιση, η περίοδος καρπόδεσης και των πρώτων σταδίων αύξησης του καρπού, και η περίοδος σκλήρυνσης του πυρήνα (7 - 8 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθιση) και ταχείας αύξησης του καρπού.


Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο: Να αποφεύγονται τα υπερβολικά ποτίσματα (πέραν των πραγματικών αναγκών των φυτών). Οι υπερβολικές ποσότητες νερού, πέρα από την σπατάλη δημιουργούν και συνθήκες ανάπτυξης διαφόρων ασθενειών και εχθρών (π.χ. κυκλοκονίου, δάκου, κοκκοειδών κ.ά). Ευνοούν επίσης τις μολύνσεις από εδαφογενή παθογόνα.
Συνιστάται η συντήρηση του δικτύου άρδευσης και τακτική εξέταση (ανά τριετία) της καταλληλότητας του νερού της άρδευσης όταν αυτό προέρχεται από γεώτρηση ή από βιολογικό καθαρισμό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται νερά υπονόμων ή αποστραγγιστικών δικτύων. Σε περιοχές με έλλειψη νερού συνιστάται η κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών.


    

Η θρέψη της ελιάς

Η αγωγή λίπανσης πρέπει να στηρίζεται σε προηγηθείσα ανάλυση εδάφους που επαναλαμβάνεται κάθε τρία με πέντε χρόνια και να συνδυάζεται, όπου θεωρείται αναγκαίο, και με φυλλοδιαγνωστική, με στόχο την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής ισορροπίας θρέψης. Η διατήρηση των φυτών σε θρεπτική ισορροπία αυξάνει την αντοχή τους στις ασθένειες, καθώς επίσης και σε συνθήκες έλλειψης νερού και μειώνει την καρπόπτωση.

Για την λιπαντική αγωγή είναι απαραίτητη
 • Η γνώση της μηχανικής σύστασης του εδάφους, του pH, της αγωγιμότητας, του % ποσοστού της οργανικής ουσίας και του ανθρακικού ασβεστίου.

 • Η παραγωγική κατεύθυνση (επιτραπέζια ή ελαιοποιήσιμη)

 • Η φαινολογική κατάσταση των δένδρων και η ύπαρξη εχθρών ή ασθενειών

 • Το πρόγραμμα και το σύστημα άρδευσης η ηλικία και η πυκνότητα φύτευσης των δένδρων.

Γενικά η ποσότητα του χορηγουμένου αζώτου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 Kg/στρέμμα και στα πιο παραγωγικά κτήματα. Συνιστάται η λίπανση αζώτου να γίνεται από τα μέσα του χειμώνα μέχρι την ανθοφορία ενώ ένα μέρος της να χορηγείται το θέρος.

Σε περιοχές με έντονη βροχόπτωση και σε αρδευόμενους ελαιώνες να αποφεύγεται η λίπανση του αζώτου τον χειμώνα. Υπερβολική λίπανση αζώτου ευνοεί την ανάπτυξη πολλών παθογόνων (εντόμων και μυκήτων). Αποφυγή έκπλυσης νιτρικών και μεταφοράς των στον υδροφόρο ορίζοντα και γενικότερα στο περιβάλλον

Η φωσφορική λίπανση, σε μέσης γονιμότητας εδάφη πρέπει να κυμαίνεται περίπου στο 1/3 του χορηγούμενου Αζώτου. Για τον καθορισμό της φωσφορικής λίπανσης είναι απαραίτητη η φυλλοδιαγνωστική εξέταση.
 
Η καλιούχος λίπανση συστήνεται μεταξύ 8 Kgr / στρέμμα για ξηρικές καλλιέργειες και 10 - 15 kgr / στρέμμα Κ2Ο για αρδευόμενες, ανάλογα πάντα με την παραγωγή σε ελαιόκαρπο. Συνιστάται κάθε έτος λίπανση συντήρησης 1-2 μονάδων ΚαλίουΤο Βόριο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ελιά και συχνά παρατηρείται τροφοπενία στο στοιχείο αυτό σε πολλές περιοχές που καλλιεργείται η ελιά ανά την Ελλάδα. Η διόρθωση της τροφοπενίας βορίου είναι σχετικά εύκολη με προσθήκη βόρακα ή βορικού οξέος στο έδαφος, το φθινόπωρο μέχρι τις αρχές του χειμώνα. Σε παραγωγικά δένδρα καλής ανάπτυξης συνιστάται η προσθήκη 300 - 500γρ. βόρακα ή 200-300γρ βορικού οξέος ανά δένδρο. Σε δένδρα μεγάλης ανάπτυξης ή σε πολύ ασβεστούχα εδάφη η προστιθέμενη ποσότητα μπορεί να αυξηθεί μέχρι 1Kg, ανά δένδρο.
Η προσθήκη Βορίου, μπορεί να γίνει και διαφυλλικά, προανθικά με διάλυμα βόρακα (0,6-0,8%)

Γενικά, η λίπανση συνιστάται να γίνεται με λιπάσματα που καθιστούν ευκολότερη τη χορήγηση των επιθυμητών μονάδων κάθε στοιχείου.
Συνιστάται και η χλωρά λίπανση

Σε ιδιαίτερα παραγωγικές περιόδους συνιστάται συμπληρωματική λίπανση τόσο κατά την διάρκεια αύξησης του καρπού όσο και αμέσως μετά την συγκομιδή


    

Διαχείριση ζιζανίων

Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται τα δένδρα της ελιάς στην προσρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων, δημιουργούν προβλήματα κατά την συγκομιδή, όταν είναι ξερά αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες, είναι ξενιστές επιβλαβών οργανισμών, αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης παγετού σε ελαιώνες περιοχών με ψυχρό κλίμα. Παράλληλα όμως η παρουσία τους στον ελαιώνα έχει και θετικές επιπτώσεις όπως η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, η προσέλκυση ωφέλιμων εντόμων, ο εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Οι απαιτήσεις ως προς την διαχείριση των ζιζανίων στον ελαιώνα εξαρτώνται από την ηλικία των δένδρων, την εποχή του έτους και από το αν πρόκειται για αρδευόμενο ή μη ελαιώνα. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επέμβασης εξαρτάται από τις συνθήκες αυτές αλλά και από το είδος των ζιζανίων, γεγονός που προϋποθέτει την σωστή αναγνώριση των ειδών και την παρακολούθηση της παρουσίας τους στον αγρό ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής τους.
 

Αντμετώπιση - Προληπτικά μέτρα:
 • Αποφυγή αγρών προς εγκατάσταση ελαιώνα, οι οποίοι έχουν πρόβλημα από δύσκολα στην καταπολέμηση ζιζάνια. Η αντιμετώπιση δύσκολων στην καταπολέμηση ζιζανίων (π.χ. πολυετή θερινά είδη, ζιζάνια με ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα) είναι πιο αποτελεσματική και κάποιες φορές εφικτή μόνο αν γίνει πριν την εγκατάσταση του ελαιώνα.

 • Οι αγροί που έχουν προβλήματα από μεγάλους πληθυσμούς ζιζανίων θα πρέπει πρώτα να απαλλάσσονται από αυτά και να μειώνεται σημαντικά το φορτίο σπόρων και άλλων αναπαραγωγικών οργάνων των ζιζανίων πριν την εγκατάσταση του ελαιώνα.

 • Ανάλογα με τα είδη των ζιζανίων αυτό μπορεί να γίνει με θερινή κατεργασία του εδάφους ώστε να έρθουν στην επιφάνεια τα υπόγεια αναπαραγωγικά όργανα πολυετών ειδών τα οποία καταστρέφονται από τις υψηλές θερμοκρασίες του θέρους.

 • Αντίθετα, η μείωση των αποθεμάτων σπόρων στο έδαφος από ετήσια είδη μπορεί να επιτευχθεί με επανειλημμένη εφαρμογή ψευδοσποράς κατά την οποία γίνεται κατεργασία του εδάφους, ακολουθεί πότισμα και στην συνέχεια καταστροφή των ζιζανίων που φύτρωσαν.
   

Σε εγκατεστημένους ελαιώνες;
Κατά το διάστημα, από την έναρξη της νέας βλάστησης –αρχές άνοιξης- έως και την ελαιοποίηση –τέλος θέρους, ο ελαιώνας θα πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατόν απαλλαγμένος από ανταγωνιστικά ζιζάνια, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για ξηρικό ελαιώνα. Το διάστημα αυτό τα δένδρα της ελιάς κινδυνεύουν από τον ανταγωνισμό με τα ζιζάνια είναι.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζιζανίων και την αποφυγή προβλημάτων που συνδέονται με αυτή, συνίσταται να ακολουθείται συνδυασμός μεθόδων.
Μέθοδοι για την αντιμετώπιση των ζιζανίων

 • Μηχανική καταπολέμηση με κατεργασία του εδάφους.

 • Χορτοκοπή

 • Εγκατάσταση φυτών κάλυψης από σπορά ή κατάλληλων αυτοφυών φυτών όπως η οξαλίδα (είδος επιθυμητό ως φυτό κάλυψης στους ελαιώνες )

 • Κάλυψη του εδάφους με διάφορα υλικά κάλυψης για την παρεμπόδιση της βλάστησης των ζιζανίων λόγω της προκαλούμενης σκίασης ή και της έκλυσης αλληλοπαθητικών ουσιών

 • Χημική αντιμετώπιση με τα επιτρεπόμενα εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα.
   
Διαχείριση ζιζανίων
 • Συνιστάται η καταστροφή των πολυετών θερινών ζιζανίων

 • Η διαχείριση των χειμερινών ζιζανίων κατά την περίοδο της συγκομιδής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον προσωρινή

 • Συνιστάται η διατήρηση φυσικής ή και τεχνητής βλάστησης κατά την περίοδο των βροχών ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη (κλίση μεγαλύτερη από 10%)

 • Στην εφαρμογή προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων η εφαρμοζόμενη δόση θα πρέπει να μειώνεται σε ελαφρά και ασβεστούχα εδάφη και από το δεύτερο έτος εφαρμογής να συνεχίζεται η μείωση της δόσης με βάση την μείωση της πυκνότητας των ζιζανίων.

 • Στα διασυστηματικά ζιζανιοκτόνα η δόση τροποποιείται ανάλογα με το είδος του ζιζανίου.

 • Τα προφυτρωτικά εφαρμόζονται με αρκετή εδαφική υγρασία ή όταν αναμένεται βροχή ή με ελαφρά ενσωμάτωση. Κατά την εφαρμογή μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων απαιτείται ικανοποιητική εδαφική και ατμοσφαιρική υγρασία.

 • Τα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα συνιστάται να εφαρμόζονται με κατευθυνόμενο ψεκασμό, και με χαμηλή πίεση και να αποφεύγεται ο ψεκασμός καρπών, φύλλων, βλαστών, πληγών ή πράσινου φλοιού (νεαρά δένδρα). Να προηγείται αφαίρεση παραφυάδων ή λαιμάργων βλαστών.

 • Η ζιζανιοκτονία θα πρέπει να γίνεται κατά θέσεις. Συνιστάται συνδυασμός μηχανικής καταπολέμησης των ζιζανίων (ελαφρά άροση, σκάλισμα ή χορτοκοπή) μεταξύ των γραμμών των δένδρων και εφαρμογή ζιανιοκτονίας μόνο επί των γραμμών.Συνιστάται να διατηρούνται αψέκαστες ζώνες κατά την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων.

 • Συνιστάται επίσης η διατήρηση οικολογικών υποδομών (ecological infrastructures) σε έκταση τουλάχιστον 5% του αγροτεμαχίου, στα όρια, ή και εντός του ελαιώνα. Ιδιαίτερα με φυτά (διατήρηση ή φύτευση ) που έχει βρεθεί ότι φιλοξενούν ωφέλιμα (παράσιτα του δάκου και άλλων εχθρών) όπως: Ακονυζιά , χαρουπιά, εσπεριδοειδή, δρυς, βελανιδιά, ασπάλαθος, αχινοπόδιο, κίστος, κάπαρη, σκυλοκρεμμύδα κ.α.
   
 • Επίσης να διατηρούνται τα φυτά φράκτες στα όρια των ελαιώνων, φωληές πουλιών κλπ. περιβαλλοντικά στοιχεία.

  
Οδηγίες φυτοπροστασίας

 

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ (Pseudomonas savastanoi)
Αποφεύγετε ράβδισμα  και κλάδεμα των δέντρων µε βροχερό καιρό. − Αμέσως µετά από ράβδισμα, κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι να γίνεται ̟προληπτικός ψεκασμός µε εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα. − Αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδιών κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων προς αποφυγή νέων µμολύνσεων. Τα εργαλεία κλαδέματος να α̟πολυµαίνονται συστηματικά µε εμβάπτισή σε διάλυμά οινοπνεύματος ή χλωρίνης 5%. − Στη σύσταση νέου ελαιώνα αποφεύγετε την πυκνή φύτευση και χρησιμοποιείτε δενδρύλλια απαλλαγμένα α̟ό την ασθένεια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   Ασθένεια ̟που οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται µε το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινώματα) στα κλαδιά, στους µμεγάλους κλάδους, στον κορμό και σπανιότερα στα φύλλα.  Τα δέντρα µμολύνονται µέσω ̟πληγών ̟ου δημιουργούνται συνήθως από ̟παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο ή µετά από ράβδισα κατά τη συγκομιδή ή  στο κλάδεμά εφόσον επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός. Η ̟ποικιλία Κορωνέϊκη είναι ̟πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ: ΣΚΟΛΥΤΕΣ (Φλοιοτρίβης /Φλοιοφάγος)
Έγκαιρη αφαίρεση των προσβεβλημένων ξηρών και ημίξηρων κλάδων µε άμεση απομάκρυνση και καταστροφή, το αργότερο µέχρι τέλη Μαρτίου. Σκοπός είναι να απομακρυνθούν τα έντομα ̟που φιλοξενούνται πριν προλάβουν να γεννήσουν την άνοιξη.  
Προσβεβλημένα κλαδιά που αποθηκεύονται ως καύσιμή ύλη μεταφέρουν τα έντομα.  
Ενίσχυση της ζωηρότητας των ελαιόδεντρων µε κλάδεμά, άρδευση και λίπανση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   Προκαλούν ξηράνσεις λεπτών κλαδιών, καχεκτική βλάστηση, µμικρή καρποφορία και ξήρανση µμεγαλύτερων κλάδων όταν αυξάνεται η ένταση της προσβολής. Προσβάλουν κυρίως τα εξασθενημένα δένδρα (φλοιοτρίβης) και αναπαράγονται στα κοµµένα και ̟παρατημένα κλαδιά

ΖΙΖΑΝΙΑ
Μην καταστρέφετε την ξινήθρα (Oxalis sp.) ∆εν είναι επιζήμιο ζιζάνιο καθώς δεν ανταγωνίζεται τις δενδρώδεις καλλιέργειες και ̟περιορίζει την εμφάνιση άλλων ανταγωνιστικών ζιζανίων.
Αποφεύγετε την καταστροφή των ζιζανίων ̟πριν α̟πό τα τέλη Μαρτίου, ιδιαίτερα στις ̟περιοχές ̟που ενδημεί η καλόκορη. Η διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης καθυστερεί τη μετακίνηση του εντόμου στις ανθοταξίες της ελιάς.
Η μηχανική κατεργασία του εδάφους στους ελαιώνες δεν ̟πρέπει να ξεπερνά σε βάθος τα  25 εκ.  ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί στις ρίζες. Στα επικλινή εδάφη υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης, για αυτό να ̟περιορίζεται στο ελάχιστο η εδαφική καλλιέργεια. 


Πηγή:
[1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛIΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[2] 
Οδηγίες φυτοπροστασίας - ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νέα / Ενημερώσεις

Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023)
Οδηγός Μέσων Ατομικής Προστασίας: Μάσκες, φίλτρα, στολές Μέσα ατομικής προστασίας για αγρότες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023)
Οι βασικές αρχές τις νομοθεσίας που πρέπει όλοι οι αγρότες να τηρούν σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης: Γενικές Υποχρεώσεις Γεωργών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022)
Πότε και πού απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης για την προστασία του περιβάλλοντος / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022)
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα και Προστασία της Δημόσιας Υγείας MRLs: Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022)
Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2022 - PlantPro.gr / Ενημερώσεις (Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022)
Κομισιόν: Στο μικροσκόπιο η εκτόξευση των τιμών στα λιπάσματα - Συστάσεις στους αγρότες Σχέδιο για τη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων – Πώς θα μειωθεί η εξάρτηση / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022)
Εντομολογικοί εχθροί - Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2022 / Ενημερώσεις (Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022)
Γεωργικές προειδοποιήσεις: Μηλιά, Αμπέλι, Καρπουζιά Εντομολογικοί εχθροί: ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΕΥΔΕΜΙΔΑ, ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΘΡΙΠΑΣ / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022)
Δόθηκε παράταση στα Σχέδια Βελτίωσης για την υλοποίηση του 20% - Η καταληκτική προθεσμία / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022)