Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Εγκατάσταση της εφαρμογής σε κινητό Blackberry Βρείτε μας στο Facebook

Οδηγίες για τους ανοιξιάτικους και τους καλοκαιρινούς ψεκασμούς

Mέτρα προστασίας για τις μέλισσες και την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Οι παραγωγοί μπορούν να ψεκάζουν με τα κατάλληλα σκευάσματα και κατά την ανθοφορία, με τις παρακάτω όμως προϋποθέσεις σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 165457/6557/29-07-1981 Υπουργική Απόφαση και την 5919/62354/13-05-2014 εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ για «Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»:

α. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να αναγράφουν στην ετικέτα τους ότι είναι επικίνδυνα ή πολύ τοξικά για τις μέλισσες. Απαγορεύεται η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων που αναφέρουν επί της συσκευασίας τους επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα, εκτός αν άλλως αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.

β. Να εφαρμόζονται πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου, όσον αφορά τις μέλισσες.

γ. Οι ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται αργά το απόγευμα, όταν οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε, καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

δ. Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να γίνεται νωρίς το πρωί ή όταν επικρατεί συννεφιά και δροσερές συνθήκες.[1]

ε. Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί και να προτιμούνται σκευάσματα που δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα, που αυτή την εποχή βρίσκονται σε δραστηριότητα.

στ. Να τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (συνθήκες ψεκασμού, συντήρηση ψεκαστικών μηχανημάτων, ελάχιστες αποστάσεις ψεκασμού, ανάρτηση σχετικής πινακίδας 48 ώρες προ του ψεκασμού κ.α.)
[2]

ζ. Τέλος τα χρησιμοποιούμενα ακροφύσια του ψεκαστικού μηχανήματος (μπεκ) πρέπει είτε να είναι ειδικού τύπου που μειώνουν το ψεκαστικό νέφος (drift reduction nozzles), είτε να είναι επαρκώς συντηρημένα και ρυθμισμένα για τη μείωση μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.

Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και περιοχής, ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Xώροι προστασίας Χρήση εξοπλισμού με χαμηλή αερομεταφορά του ψεκαστικου νέφους Εφαρμογλη με Νεφελοψεκαστήρες και γενικά με εξοπλισμό εφαρμογής που ευνοεί την αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους
φπ με επισήμανση Τ ή Τ+ φπ με επισήμανση Xn ή Xi φπ χωρίς επισήμανση
Νοσκοκομέια, εαγή ιδρύματα, παιδικές χαρές, ατασκηνωτικοί χώροι και άλλες εγκαταστασείς αναψυχής, σχολέια και εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα 200 μέτρα 80 μέτρα 20 μέτρα 200 μέτρα
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στατόπεδα, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους 200 μέτρα 80 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα
Κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως 50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 50 μέτρα
Κατοικίες εντός σχεδίου πόλεως 200 μέτρα 5 μέτρα Χωρίς περιορισμό 80 μέτρα
Χώροι αστικού πρασίνου (πλήν πάρκων) 50 μέτρα 10 μέτρα Χωρίς περιορισμό 200 μέτρα


Ακόμη σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4036/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4235/2014 οι υπεύθυνοι επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Τέτοιες πηγές κινδύνου, είναι η έκθεση του χρήστη, ο ορθός τρόπος αποθήκευσης, ο χειρισμός και η εφαρμογή, η ασφαλής διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, η διαχείριση των κενών συσκευασίας και οι εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αφού στους παραβάτες, μπορούν να επιβληθούν σημαντικά πρόστιμα, ενώ σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει τη διενέργεια ελέγχων από εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και φυλάκιση.

Θεωρούμε λοιπόν αναγκαία τη λήψη των μέτρων αυτών χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός της συμβολής των μελισσών στην επικονίαση των ανθέων και στην αύξηση της καρπόδεσης με συνέπεια την καλή παραγωγή των δένδρων. Πρέπει λοιπόν οι δύο κλάδοι, της μελισσοκομίας και της εσπεριδοκαλλιέργειας, να συνεργασθούν ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα που αφορά τόσο την προστασία των δένδρων όσο και των μελισσών.

Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως: τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό  νέφος  και  οι  οποίοι  ενδέχεται  να  εκτεθούν  σε  αυτό,  σαράντα  οχτώ  (48)  ώρες  πριν  από  το  χρόνο  ψεκασμού. 

α) Η ενημέρωση των κατοίκων, των εργαζομένων και των μόνιμων επισκεπτών της περιοχής, οι οποίοι  ενδέχεται  να  εκτεθούν  σε  μετακινούμενο  ψεκαστικό  νέφος  από  τον  ψεκασμό  του  γεωργικού  φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον επαγγελματία χρήστη και αφορά:
αα) τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού, 
ββ) τη θέση της καλλιέργειας όπου πρόκειται να γίνει ο ψεκασμός, 
γγ) τα γεωργικά φάρμακα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (εμπορική ονομασία) και  δδ) τη σήμανση τοξικότητας (Xn, Xi, κλπ) που αναγράφεται επί της συσκευασίας  και οι αντίστοιχες  φράσεις κινδύνου (π.χ. «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα» κ.α.)   

β)  Η  ενημέρωση  των  επαγγελματιών  (ιδίως  των  μελισσοκόμων,  των  σαλιγκαροτρόφων  και  των  κτηνοτρόφων) οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος από τον ψεκασμό  του  γεωργικού  φαρμάκου,  πραγματοποιείται  εγγράφως  από  τον  επαγγελματία  χρήστη  και  αφορά, πέραν των αναφερόμενων στην περίπτωση
α) και τις επιδράσεις στη δραστηριότητά τους που τυχόν  αναγράφονται  επί  της  συσκευασίας  του γεωργικού φαρμάκου,  το οποίο  πρόκειται  να χρησιμοποιηθεί.

 Έντυπο για ενημέρωση ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα


Το σημείο όπου πρέπει να αναρτάται το έντυπο σχετίζεται με την εγγύτητά του σε σημεία διερχόμενων έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  ο  σκοπός  της  ενημέρωσης. Ο  αριθμός  των  εντύπων  που  πρέπει  να αναρτώνται  σχετίζεται  επίσης  με  την  εγγύτητα  της  καλλιέργειας  όπου  πρόκειται  να  γίνει  η εφαρμογή  με  τα  γεωργικά  φάρμακα  σε  σημεία  διερχόμενων  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  ο σκοπός της ενημέρωσης.


Πηγές:

[1] Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
[2] Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας
[3] Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Νέα / Ενημερώσεις

Ανακοίνωση ημερίδας / ΥΠΑΑΤ - Επίκαιρα Θέματα & Νομοθετικό Έργο (Πέμπτη 31 Μαΐου 2018)
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ / ΥΠΑΑΤ - Επίκαιρα Θέματα & Νομοθετικό Έργο (Πέμπτη 31 Μαΐου 2018)
Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα / ΥΠΑΑΤ - Επίκαιρα Θέματα & Νομοθετικό Έργο (Παρασκευή 18 Μαΐου 2018)
Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Ημερίδας / ΥΠΑΑΤ - Επίκαιρα Θέματα & Νομοθετικό Έργο (Τρίτη 15 Μαΐου 2018)
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση της Ημερίδας / ΥΠΑΑΤ - Επίκαιρα Θέματα & Νομοθετικό Έργο (Σάββατο 5 Μαΐου 2018)
Νόμιμα και Παράνομα γεωργικά φάρμακα: Πως να τα αναγνωρίσετε Οδηγίες για τους επαγγελματίες χρήστες / Blogs (Πέμπτη 26 Απριλίου 2018)
TOTRIL, ζιζανιοκτόνο για κρεμμύδια: Χορήγηση έγκρισης 120 ήμερων / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 9 Απριλίου 2018)
Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr. / ΥΠΑΑΤ - Επίκαιρα Θέματα & Νομοθετικό Έργο (Τετάρτη 4 Απριλίου 2018)
Διευκρινήσεις για τις βεβαιώσεις νεοεισερχόμενων αγροτών και την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 2 Απριλίου 2018)
Σημαντικές αλλαγές στα Σχέδια Βελτίωσης φέρνει τροποποιητική απόφαση ως προς την επιλεξιμότητα δαπανών / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 2 Απριλίου 2018)