Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών

Σε εφαρμογή του ν.4036/2012(Α΄/8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» και την εγγύκλιο  “Ενημέρωση για την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη Χώρα μας” (30-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1024/13302)  είναι υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων να εφαρμόζουν για όλες τις καλλιέργειες τις παρακάτω οδηγίες της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας:


α) Η πρόληψη ή και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών πρέπει να επιτυγχάνεται ή να υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων επιλογών, κατά προτεραιότητα ιδίως με τις κατά περίπτωση ενέργειες:
1. Την αμειψισπορά των καλλιεργειών. (µόνο για ετήσιες καλλιέργειες). Η εναλλαγή φυτών διαφορετικής οικογένειας στο χωράφι, δρα ευνοϊκά στον έλεγχο ζιζανίων, εχθρών και παθογόνων.
2. Την χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (π.χ. προετοιμασία σποροκλίνης με σκοπό το σπάσιμο του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπολέμησή τους, την καταγραφή ημερομηνιών και πυκνοτήτων σποράς, την συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη, την άροση συντήρησης, κλάδεμα και άμεση σπορά).
3. Την χρήση, όπου απαιτείται, ανθεκτικών ή ανεκτικών ποικιλιών και τυποποιημένου ή πιστοποιημένου υλικού σποράς και φύτευσης.

4. Την χρήση ισορροπημένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και άρδευσης ή και αποστράγγισης των χωραφιών.
5. Την παρεμπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών με μέτρα υγιεινής (π.χ. με τακτικό καθαρισμό των μηχανημάτων και του εξοπλισμού).
6. Την προστασία και ενίσχυση σημαντικών επωφελών οργανισμών, με κατάλληλα μέτρα φυτοπροστασίας ή τη χρήση οικολογικών υποδομών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής.
7. Ορθολογική λί̟πανση/άρδευση. Τα πολύ ζωηρά και τα πολύ εξασθενηµένα φυτά έχουν µεγάλη ευαισθησία σε εχθρούς και ασθένειες.

β) Οι επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούνται με κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία, εφόσον υπάρχουν.
Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει να περιλαμβάνονται επιτόπιες παρατηρήσεις καθώς και συστήματα επιστημονικώς ορθής προειδοποίησης, πρόβλεψης και έγκαιρης διάγνωσης, εφόσον είναι εφικτό, καθώς και η αξιοποίηση συμβουλών από συμβούλους με επαγγελματική κατάρτιση.


γ) Με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αποφασίζει αν και πότε πρέπει να εφαρμόσει μέτρα φυτοπροστασίας. Άρτιες και επιστημονικά ορθές τιμές κατωτέρων ορίων είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Για τους επιβλαβείς οργανισμούς, πριν από τις εφαρμογές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα κατωτέρων ορίων επέμβασης που έχουν καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριμένες εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό.

δ) Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα πρέπει να προτιμούνται από τις μεθόδους με χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.

ε) Τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζονται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικά για το συγκεκριμένο στόχο και να έχουν τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.

στ) Ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να τηρεί τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλων μορφών παρέμβασης στα απαραίτητα επίπεδα
π.χ. με χαμηλές δόσεις, μειωμένη συχνότητα εφαρμογής ή μερική εφαρμογή, εφόσον το επίπεδο κινδύνου για τη βλάστηση είναι αποδεκτό και δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στους πληθυσμούς επιβλαβών οργανισμών.

ζ) Διαχείρισης της ανθεκτικότητας
Εάν ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε ένα μέτρο φυτοπροστασίας είναι γνωστός και εάν το επίπεδο επιβλαβών οργανισμών απαιτεί επανειλημμένη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες, πρέπει να εφαρμόζονται οι διαθέσιμες στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των προϊόντων. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η χρήση πολλαπλών γεωργικών φαρμάκων με διάφορους τρόπους δράσης.

η) Ιστορικό χρήσης
Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισμών, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρμοζόμενων μέτρων φυτοπροστασίας.

θ) Εργαλεία παρακολούθησης και πρόγνωσης της εµφάνισης των επιζήµιων οργανισµών στην καλλιέργεια
Το σύστηµα παρακολούθησης συνίσταται στην καταγραφή της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισµού και στην εξοικείωση των διαφόρων σταδίων ανάπτυξής του σε σχέση µε τα στάδια ανάπτυξης και τις α̟αιτήσεις του καλλιεργούµενου φυτού. Η παρακολούθηση των µετεωρολογικών δεδοµένων, η γνώση του κλιµατολογικού ιστορικού και τα δελτία των γεωργικών προειδοποιήσεων αποτελούν τα βασικά εργαλεία του συστήµατος πρόβλεψης.

ι) Επίπεδα οικονοµικής ζηµιάς ως βάση λήψης απόφασης.
Η επέµβαση πραγµατο̟ποιείται µόνο όταν ο επιβλαβής οργανισµός ̟προκαλεί οικονοµική ζηµιά στην καλλιέργεια. Για τους επιβλαβείς οργανισµούς πριν από τις εφαρµογές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα επί̟πεδα κατωτέρων ορίων επέµβασης που έχουν καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριµένες εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τις ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό

κ) Προτίµηση µη χηµικών µεθόδων
Βιολογικές και άλλες µη χηµικές µέθοδοι για την αντιµετώ̟ιση του ε̟ιβλαβούς οργανισµού ̟ρέ̟ει να ̟προτιµούνται εφόσον έχουν ικανο̟ποιητικό α̟ποτέλεσµα. Αυτά τα µέτρα αφορούν κυρίως:
  • Την κάλυψη του εδάφους µε µαύρο ̟πλαστικό για τον έλεγχο των ζιζανίων
  • Ηλιοαπολύµανση εδάφους.
  • Χρήση φεροµονών για µαζική παγίδευση των εντόµων.
  • Χρησιµοποίηση βιολογικών µέσων όπως απελευθέρωση οργανισµών που δρουν παρασιτικά ή αρπακτικά για τον εχθρό ή παθογόνο της καλλιέργειας
λ) Εκλεκτικότητα φυτοπροστατευτικού/ ελαχιστοποίηση επιπτώσεων
Πρέπει να χρησιµοποιούνται εκλεκτικά ως προς το στόχο φυτο̟προστατευτικά σκευάσµατα µε τις λιγότερες αρνητικές ε̟πι̟πτώσεις για τον άνθρωπο, τους λοιπούς οργανισµούς και το περιβάλλον. Φυτο̟ροστατευτικά ευρέος φάσµατος θα πρέπει να εφαρµόζονται είτε κατά τόπους είτε σε περιόδους µε την ελάχιστη παρουσία ωφελίµων και λοιπών οργανισµών. Απαγορεύεται κατά την άνθιση η χρήση σκευασµάτων που έχουν τοξική δράση για τις µέλισσες. Η επιλογή των φυτοφαρµάκων γίνεται µε βάση τις πληροφορίες που διατίθενται για τα εγκεκριµένα φυτο̟ροστατευτικά προϊόντα στη χώρα µας από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
 

Οι παραγωγοί υποχρεούνται:
  • Να χρησιµοποιούν µόνο εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  • Να ακολουθούν τις οδηγίες της ετικέτας κατά την εφαρµογή τους.
  • Να λαµβάνουν υ̟πόψη τους ̟περιορισµούς που υπάρχουν σχετικά µε τα υπολείµµατα ορισµένων φυτο̟ροστατευτικών ̟προϊόντων στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους.
  • Να συµβουλεύονται τους αγοραστές των προϊόντων τους για τυχόν πρόσθετους εµπορικούς περιορισµούς
  • Να ακολουθούν τις οδηγίες του επιβλέποντος
μ) Μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα απολύτως απαραίτητα
Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να διατηρείται στα επίπεδα που είναι απολύτως απαραίτητα (µείωση δόσης, ποσότητα εφαρµογής, αριθµού ε̟εµβάσεων, εντοπισµένες κατά θέσεις εφαρµογές) αλλά κυρίως µε τη µικρότερη διαταραχή στο περιβάλλον και χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στους επιβλαβείς οργανισµούς.

Οι αναφερόμενες παραπάνω ενέργειες εφαρμογής των Γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από τους παραγωγούς - καλλιεργητές, οι οποίες ισχύουν για όλες τις καλλιέργειες, θα πρέπει να καταγράφονται σε ημερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε σχετικό έλεγχο από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, ώστε να πιστοποιείται η εφαρμογή αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες:
[1] ν.4036/2012(Α΄/8) Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
[2] ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: “Ενημέρωση για την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη Χώρα μας” Αθήνα, 30-01-2014 / Αριθ. Πρωτ.: 1024/13302
[3] Γενικές Αρχές Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας
[4] Ενημερωτικό τεχνικό δελτίο
 

Νέα / Ενημερώσεις

Πότε τα έντομα γίνονται βλαβερά για τις καλλιέργειες; Η σημασία της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021)
Στο πρόγραμμα αποζημιώσεων και τα εσπεριδοειδή της Άρτας, της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 20 Ιουλίου 2021)
Κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων από το 2023 Αναδιανεμητική ενίσχυση από το 2023 και κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 20 Ιουλίου 2021)
Dimethoate: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά (NTEKOR 40 EC) / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 13 Ιουλίου 2021)
Ενημερωτικό Δελτίο Καλοκαίρι 2021 - plantpro.gr / Ενημερώσεις (Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021)
Αμπέλι: Καλλιεργητικά μέτρα για τον περιορισμό περονόσπορου, ωιδίου και βοτρύτη / Φυτοπροστασία (Τρίτη 15 Ιουνίου 2021)
e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία 10 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αγρότες Οι υπηρεσίες προς τους αγρότες / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 15 Ιουνίου 2021)
Σε ιστορικό υψηλό οι ελληνικές εξαγωγές ελαιόλαδου Οι συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου εκτοξεύθηκαν στους 52.735 τόνους / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 15 Ιουνίου 2021)
Ενημερωτικό Δελτίο Άνοιξη 2021 - plantpro.gr / Ενημερώσεις (Τρίτη 6 Απριλίου 2021)
Κρατικές ενισχύσεις 24,2 εκατ. ευρώ σε αγροτικά προϊόντα Ποιοί είναι οι δικαιούχοι / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 5 Απριλίου 2021)